Skip to content

Příprava na svátosti

Aktuální přípravy ke svátostem 2022/2023 📅

Po 17:30 s. Františka Majerčíková
Út 17:30 o. Petr Hruška

 

 

Kurz přípravy na přijetí iniciačních svátostí katolické církve (křest, biřmování a eucharistie) probíhá ve dvou skupinkách, které jsou zpravidla, avšak ne výhradně, složeny z vysokoškolských studentů. Kurz začíná vždy na podzim po zahájení akademického,roku. Jednu skupinku vede studentský kaplan, druhou má na starosti sr. Františka Majerčíková ze Společnosti Dcer křesťanské lásky – vincentek.

Kurs sestává z pravidelných setkávání jedenkrát týdně na Studentském centru (SC), při kterých jsou probírány základy křesťanské víry (Credo čili vyznání víry, Písmo svaté, Desatero čili morální nauka, liturgie). Tato setkání doplňuje několik společných víkendovek, během nichž je více času se vzájemně lépe poznat, probrat ožehavější témata a společně sdílet svoji víru.

Délka přípravy se liší podle druhu svátosti. Příprava na křest trvá jeden a půl roku (od zahájení do dalších Velikonoc), příprava na první svaté přijímání a na biřmování od podzimu do jara. Po skončení přípravy jsou svátosti udělovány buď společně při studentské mši, anebo je možno obdržet potvrzení o absolvování přípravy a svátost(i) přijmout ve své domovské farnosti.

Zájemci o přípravu na svátosti se mohou přihlašovat vždy v září a říjnu po studentské mši v kostele u některého z kněží, kdykoliv během týdne na SC nebo na e-mail: kaplan@vkhbrno.czspravcesc@vkhbrno.cz.

 

KŘEST

Pokud se chcete nechat pokřtít nebo uvažujete o tom, zda je křest nutný, neváhejte kdykoliv kontaktovat studentského kaplana či dalšího z našich kněží.
Křest je základní a nejdůležitější svátost. Křest člověku dává Kristův život, zahlazuje hřích, obrací nového člověka k Bohu a začleňuje do církve. Dospělí, kteří přijímají křest, jsou obvykle při jednom obřadu zároveň biřmováni a poprvé přijímají eucharistii. Křest se uděluje jen jednou na celý život; proto byl-li někdo pokřtěn v dětství a nyní chce začít žít životem z víry, připravuje se na svátosti eucharistie a biřmování. Existuje-li pochybnost o řádném udělení křtu, může být udělen tzv. křest pod podmínkou.

BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování posiluje křest a upevňuje křestní milost. Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích, a poté předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou vysluhovatele, který přitom pronáší svátostná slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

EUCHARISTIE

Svátost eucharistie neboli svaté přijímání je oběť Těla a Krve Pána Ježíše. Byla Kristem ustanovena a svěřena církvi jako památka na jeho smrt a vzkříšení, aby během staletí až do Kristova návratu zpřítomňovala oběť Kříže. Eucharistie je pramenem a vyvrcholením celého církevního života. Je znamením jednoty, poutem lásky a velikonoční hostinou, při níž věřící přijímají Krista. Duše je při ní naplněna milostí a dostává záruku života věčného.